POLAND

Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR

Officials

President: Prof. Kamil Zeidler (University of Gdańsk)

Vice-President:Professor Prof. Tomasz Widłak (University of Gdańsk)

Treasurer: Dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz (University of Gdańsk)

Secretary-General: Prof. Paweł Sut  (University of Gdańsk)


Contact with IVR Poland

Website: http://ivr.org.pl/ (currently in Polish only)

To get into contact with the IVR Section in Poland please send your e-mail to: ivr@ivr.org.pl

.


The Polish section of the IVR makes the following statement on the situation in Ukraine (also available as a pdf-file):

The statement
of Presidium of the Association for Philosophy of Law and Social Philosophy – Polish Section of IVR
on the aggression of the Russian Federation against Ukraine

On behalf of the community of the Association for Philosophy of Law and Social Philosophy – Polish Section of IVR, we condemn the aggression of the Russian Federation against Ukraine. This unlawful attack on the sovereign state finds no rational justification and entails the destruction, suffering of the civilian population and the death of innocent people. We express our solidarity with the whole Ukrainian nation, and in particular with Ukrainian academic circles. We acknowledge the right of the Ukrainian nation, being a full member of the European family of nations, to live in a free, independent and safe country.

Stanowisko
Prezydium Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR
w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

W imieniu społeczności Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR potępiamy agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ten bezprawny i nieznajdujący żadnego racjonalnego usprawiedliwienia atak na suwerenne państwo pociąga za sobą zniszczenie, cierpienie ludności cywilnej oraz śmierć niewinnych osób. Solidaryzujemy się z całym Narodem ukraińskim, a w szczególności z ukraińskimi środowiskami akademickimi. Uznajemy prawo Narodu ukraińskiego, będącego pełnoprawnym członkiem europejskiej rodziny narodów, do życia w wolnym, niepodległym i bezpiecznym kraju.

Позиція
президії Товариства філософії правата суспільної філософії – Польської секції IVR
у справі агресії Російської Федерації на Україну

Від імені спільноти Товариства філософії права та суспільної філософії – Польської секції IVR засуджуємо агресію Російської Федерації на Україну. Цей безправний і позбавлений раціонального виправдання напад на суверенну державу несе знищення, страждання цивільного населення і смерть невинних людей.  Солідаризуємось нині із всім Українським народом, а особливо із українськими академічними колами.  Признаємо право Українського народу, який є  повноправним членом єропейської сім’ї народів, жити у вільній, незалежній і безпечній державі.


Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej is an academic journal by the Polish Section of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR). It is devoted to legal theory and the philosophy of law, social philosophy, political philosophy and the sociology of law. It is IVR’s tradition to publish Archiv für Rechts- und Sozialphilosopie (ARSP). Alongside the international editions, the national IVR sections also publish their own journals. Archiwum is their Polish equivalent.

General Editor:
Professor Marek Zirk-Sadowski (University of Łódź)

Editors:
Dr Paweł Skuczyński (University of Warsaw) and
Dr Michał Krotoszyński (Adam Mickiewicz University, Poznań)

Website: http://archiwum.ivr.org.pl/en/

Advertisement
%d bloggers like this: